Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Rektorsprogrammet åter vid Göteborgs universitet HT15

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

NYANLANDA_webb

Rektorsprogrammet vid Göteborgs universitet startar hösten 2015 och genomförs i samarbete mellan institutioner vid Utbildningsvetenskapliga och Samhällsvetenskapliga fakulteterna samt vid Handelshögskolan och Lärarutbildningsnämnden.

Rektorer och förskolechefer har betydelsefulla positioner i samhället eftersom de förväntas förverkliga de politiska intentioner som gäller skola och förskola. De ska utöva pedagogiskt ledarskap, vara väl insatta i lagar och förordningar, vara förtrogna med rättigheter och skyldigheter samt bidra till att såväl organisation som varje enskild medarbetare och barn/elev utvecklas.

Rektorsprogrammet omfattar 30 hp fördelat på tre år med lika delar skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning samt skolledarskap. Från och med 15 mars 2010 är rektorsprogrammet obligatoriskt för nyanställda rektorer i läroplansstyrda verksamheter och för de som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning eller motsvarande. Rektorsprogrammet är också öppet för förskolechefer och i mån av plats, även för biträdande rektorer.

Läs mer här