Korsvägen
Kompetensutveckling för lärare och förskollärare

Ämnet Hållbart samhälle

Kontakta Korsvägen

Ställ gärna frågor om fortbildning eller uppdragsutbildning här. Vi är också tacksamma för alla tips och idéer på innehåll till sidan!

När det behövs skickar vi din fråga vidare till rätt person inom Göteborgs universitet.

Kontaktformulärcaptcha

Ämnet hållbart samhälle är tvärvetenskapligt och belyser begreppet hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. Det behandlar samspelet mellan människan och hennes omgivning. Ämnet behandlar också frågor om miljöutmaningar, hushållning av naturresurser, ekosystemens bärkraft, teknikutveckling, samhällsplanering och miljöpolitik. Läs mer på Skolverkets sida.

höstlöv botaniska

Texter, tips och länkar om Lärande för hållbar utveckling.
Framtagna i samband med Lärarutbildningens (LUN) arbete med strategiska satsningar 2012-2013

Inger Björneloo och Mikael Olsson

Introduktion

Karaktäristiskt för kunskaper relaterade till hållbar utveckling är kunskapens dynamiska karaktär eftersom perspektivet inte är något som på förhand kan definieras på operativ nivå. Utbildning för hållbar utveckling behöver därför främja och utveckla dynamiskt och kritiskt tänkande.

Handlingskompetens kan innefatta såväl agerande för något som mot något, även om man inte har fullkomligt klart för sig alla bakomliggande fakta. Det finns inom begreppet handlingskompetens en spänning mellan å ena sidan kravet på ett kritiskt och distanserat förhållningssätt och å andra sidan ett känslomässigt engagerat handlande.

Forskningsprojekt

Gymnasieskolors framgångsfaktorer i undervisning för hållbar utveckling

Ett forskningsprojektet finansierat av Vetenskapsrådet som bedrivs på Karlstad Universitet och pågår 2011-2014. Studien kommer att utforska vilka bakomliggande faktorer i organisation och arbetssätt som gör det möjligt för gymnasieskolor att framgångsrikt arbeta med ett helhetsperspektiv på undervisning för hållbar utveckling. Studien bygger vidare på en riksomfattande undersökning, som över 3000 gymnasielärare deltagit i, som kartlade (med hjälp av en enkät) lärares förståelse för och attityder till begreppet hållbar utveckling samt deras arbetsmetoder i undervisning för hållbar utveckling.

Forskningsledare: Gericke, Niklas. Finansierat av Vetenskapsrådet (2011)

Hållbar utveckling – kunskap för alla?

Hur kan vi ur PISA och TIMSS få fördjupade kunskaper om möjligheter och hinder för alla elever i svensk skola att utveckla kunskaper för en hållbar utveckling?

Forskningsledare: Ekborg, Margareta (2007). Finansierat av Vetenskapsrådet (2007).

”Man vill ju att dom ska bry sig”.

En studie av lärares berättelser om undervisning för hållbar utveckling.
Utbildning kan ses som en nyckel till hållbar utveckling och lärande som en förutsättning för att människor ska kunna hantera de utmaningar världen står inför. Vad är det som behöver läras? Och vad är det lärare föreställer sig att de ska undervisa om? I denna studie tolkas lärares berättelser och tre innebörder om undervisning för hållbar utveckling skrivs fram.

Doktorsavhandling, Inger Björneloo, Göteborgs universitet (2007)

Naturvetenskaplig utbildning för hållbar utveckling?
En longitudinell studie av hur studenter på grundskollärarprogrammet utvecklar för miljöundervisning relevanta kunskaper i naturkunskap.

Doktorsavhandling, Margareta Ekborg, Göteborgs universitet (2002)

Litteratur och rapporter

Skola på hållbar väg – Skolors arbete inom hållbar utveckling

Skriften Skola på hållbar väg är en sammanfattande slutrapport från Världsnaturfonden (WWF), som under tre år har samarbetat med 10 skolor i Sverige under benämningen En skola på hållbar väg. Dessa skolor är levande och verkliga exempel på hur man kan utveckla värdegrund, ledning och undervisning och allt som omger skolan i form av skolfastighet, skolgård, närmiljö med mera under ett paraply. (WWF, 2010)

Education and Sustainability – learning for a better world
Tidskrift online och i pappersformat. Olika tema, exempelvis utomhuspedagogik, hälsa och biologisk mångfald. Nummer 6 behandlar temat delaktighet och bygger till stor del på projektet Öresundsklassrummet som har pågått i tre år i Malmö, Lund och Köpenhamn. Det innehåller även flera internationella artiklar på samma tema samt tips på metoder och lärresurser som kan underlätta i och utanför klassrummet.

Hållbar utveckling och lärande – Inspirationsskrift för universitetslärare

Skriften Hållbar utveckling och lärande inleds med en beskrivning av HU-begreppet och vad lärande för hållbar utveckling är eller kan vara, särskilt på högskolenivå. Den andra delen är exempel på hur HU har integrerats i olika högskoleutbildningar. (WWF, 2008)

Inventering av hållbar utveckling i lärarutbildning

En kort sammanfattning av Världsnaturfondens (WWF) ”rankinglista” av omfattningen av hållbar utveckling-integration i 2001 års lärarutbildningar i Sverige. (WWF, 2010)

Lärande för hållbar utveckling i förskola och skola

I den här skriften från Universitets- och högskolerådet redovisas vad som kännetecknar hållbar utveckling och hur skolans nya styrdokument, i de olika skolformerna, förhåller sig till detta lärande.

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015

Handlingsplanen för miljö och hållbar utveckling anger de övergripande målen för universitetets arbete med miljö och hållbar utveckling och hur dessa skall realiseras av universitetets verksamheter. De områden som omfattas av handlingsplanen är de som av verksamheten bedömts som viktigast. (Göteborgs universitet, 2013)

Entreprenörskap och hållbar utveckling inom skola och högskola

Rapporten visar möjligheter när undervisningen hjälper unga att utveckla kunskap och förmåga att se de stora globala utmaningarna och genom initierade och kreativa handlingar bidra till hållbar utveckling. WWF (2012). EN sammanfattning av rapporten går att läsa här.

Litteraturöversikt för kvalitetsgranskningen Skolors arbete med värdefrågor och demokratifostran
En rapport från Skolinspektionen (2011)

Sustainability at the Speed of Light

Informations-och kommunikationsteknik (IKT) är redan och kommer i framtiden att få en än större betydelse som resurs för att både förstå bakgrunden till och öka insikten om klimathot och andra globala och regionala katastrofer, som hotar vår planet.
(WWF 2002)

Kursmärkning – Göteborgs universitet (2009)

Utvärdering av märkning av kurser och program vid Göteborgs universitet efter inslag av miljö och hållbar utveckling.

Tankar om hållbar utveckling och lärande

I denna skrift har författaren gjort ett försök att återge några av alla de tolkningar som hörs idag. FN, Brundtlandkommissionen, Skolverket, en rad utredningar, miljörörelsen och forskare, alla har de bidragit med sina pusselbitar kring lärande för hållbar utveckling. Vilken bild framträder då vi försöker lägga ihop detta pussel? Helen Hasslöf och projektet ”Mat och lärande för hållbar utveckling” (2009)

The Parts and The Whole. A Holistic Approach to Environmental and Sustainability Education

De av varandra beroende miljömässiga, ekonomiska, sociala och politiska utmaningar som mänskligheten står inför efterfrågar kapabla och ansvarstagande medborgare, som kan fatta välgrundade beslut och agera för att skapa förutsättningar för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet – lokalt och globalt. Utbildning och livslångt lärande är viktiga förutsättningar för att kunna agera och göra dessa val. Denna handbok syftar till att inspirera och utgöra en källa till idéer, verktyg och metoder som kan bidra till att berika undervisningen i skolan. Manualen beskriver hur läraren kan förnya sin undervising med nya perspektiv och metoder. Arbetsbladen är indelade i olika tvärvetenskapliga delar. Till exempel ”Holistic” som skär över ämnesgränserna, naturvetenskap (fysik, kemi och biologi) och samhällsvetenskap (geografi, samhällskunskap och samhälle). Swedish International Centre of Education for Sustainable Development (SWEDESD) (2012)

Organisationer inom HU-området

SWEDESD

The Swedish International Centre of Education for Sustainable Development at Gotland University has the mandate to support the development and practice of Education for Sustainable Development (ESD) through capacity development, evaluation and research, policy development, information exchange, partnerships and networking. SWEDESD is designing, developing and implementing thematic education and training programmes and capacity development projects to facilitate and support education and action competencies for sustainable development.

FN och hållbar utveckling

Education for Sustainable Development seeks to mobilize the educational resources of the world to help create a more sustainable future. Many paths to sustainability (e.g. sustainable agriculture and forestry, research and technology transfer, finance, sustainable production and consumption) exist and are mentioned in the 40 chapters of Agenda 21, the official document of the 1992 Earth Summit. Education is one of these paths. UNESCO is the lead agency for the UN Decade of Education for SustainableDevelopment (2005-2014).

Världsnaturfondens ”lärarrum” för hållbar utveckling

WWF erbjuder en rad olika utbildningar, verktyg och metoder för lärare och elever. Det mesta är nedladdningsbara dokument, men det finns också ett omfattande webbaserat material, länkar mm.

UNICEF

UNICEF är ett politiskt och religiöst obundet FN-organ. UNICEF finns representerat i över 190 länder och territorier. I över 150 av dem driver man i samarbete med ländernas regeringar långsiktiga utvecklingsprojekt för utsatta barn. Starkt fokus riktas mot barns rättigheter och utvecklingsarbete. UNICEF erbjuder gratis utbildningsmaterial för olika skolstadier.

Naturskyddsföreningens skolsidor

Naturskyddsföreningen erbjuder bland annat utbildningsmaterial för grundskolan på temat Energi och klimat med elevblad, lärarhandledningar och filmer. Naturskyddsföreningen är en ideell förening.

Andra ESD/LHU-resurser

ESD Sverige

ESD Sverige är en webbportal för forskning och högre utbildning om lärande för hållbar utveckling. Bakom ESD Sverige står organisationerna Högre utbildning för hållbar utveckling (HU2), Vetenskap för hållbar utveckling samt WWF utbildning.

Startnycklar för hållbar utveckling

Detta är en stor idébank med över 1500 bidrag från lärarstudenter på Göteborgs universitet producerade under åren 2005-2011.
Sidan har länkar till korta bildspel/filmer, vilka illustrerar studenternas idéer om hur lärande för hållbar utveckling kan genomföras i skolan på olika stadier.

Ämnesbredden är stor – såväl aspekter på ekonomiskt som socialt och ekologiskt hållbar utveckling är rikt representerade.

Alla bildspelen är sökbara med hjälp av indexord, titelsökning och skoltyp/aktivitetsform. Man också kan läsa sammanfattningar av respektive undervisningsidé

Förslag på kurslitteratur

En sammanställning av kurslitteratur som på olika sätt behandlar lärande och hållbar utveckling.

Planeten

Planeten är en interaktiv resurs som handlar om vår planet och människans ökande påverkan på den. Den här webbsidan bjuder på ”nytänkande interaktiva kunskapsscener fyllda med fakta, illustrationer, filmer och animeringar. Bakom webbsidan står Forskning.se, som drivs och utvecklas av tio olika svenska myndigheter och stiftelser.

Ansvarig för informationen är Mikael Olsson, Institutionen för Biologi och miljövetenskap, kontakt: mikael.olsson@bioenv.gu.se.

Länk till webbsida med denna info samt länkar